Fundació Auditori municipal de Porreres

Establir a l’art. 31.1.b) dels Estatuts que formaran part del Patronat en proporció al nombre de membres representants de la Corporació un màxim de sis representants i un mínim de tres, elegits pel ple:

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny, batlessa

Vocalies:

3 representant EL PI: Sr. Jaume Martorell, Sr. Gaspar Mora Mulet i Sr. Antoni Sastre. Suplències: Sra. Maria Antònia Veny, Sra. Miquela Bordoy Obrador.

1 regidor/a PP: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, titular; Sra. Teresa Julià Julià, primer suplent; Sr. Joan Obrador Gornals, segon suplent.

1 regidor/a MES: Sr. Bartomeu Garí Salleras, titular; Sra. Maria Rosa Juan Moll, primer suplent; Sr. Sebastià Lliteres Lliteres, segon suplent.

1 representant PSOE: Sr. Miquel Àngel Veny Mestre.


Source URL: https://porreres.cat/node/1043