Edicte Boib aprovació definitiva redelimitació UA4 NNSS


Source URL: https://porreres.cat/arxius-i-documents/modificacio-de-les-nnss-la-redelimitacio-de-la-unitat-dactuacio-4/edicte-boib-0