Modificació puntual núm. 7 NNSS per a la regulació normativa dels xamfrans


Source URL: https://porreres.cat/arxius-i-documents/expedients/modificacio-puntual-num-7-nnss-la-regulacio-normativa-dels-xamfrans