L'Ajuntament de Porreres destina 13.000 € a ajudes al transport escolar pel curs 2020-2021

01-Desembre-2020
El termini per sol.licitar beques de transport finalitza el 30/12/2020 i s'ha de presentar annex II.

Tota la documentació està publicat en el següent enllaç: https://porreres.cat/ca/ajudes-i-subvencions/beques-transport-escolar-20202021

Amb la convocatòria d'enguany, ja són sis els anys que des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament es destina una partida per subvencionar els trajectes del jovent porrerenc als diferents centres educatius de l'illa. Aquestes beques són per estudis reglats inclosos batxillerat graus formatius i universitaris per a estudiants empadronats al municipi.

L'import de les beques serà el resultat de repartir proporcionalment la quantitat pressupostada pel nombre total de sol·licituds admeses amb un límit màxim de 300 € per sol·licitud. La subvenció es justificarà amb la presentació de factures o altres documents amb valor probatori (tiquets o factures de transport públic, despeses combustible).El termini per justificar la subvenció finalitza l'1/10/2021.

La regidora d'Educació, Maria Antònia Veny, explica que "un any més seguim llançant aquesta convocatòria, de la qual ja s'han pogut beneficiar 215 joves del nostre municipi. A més, afegeix que "l'objectiu que sempre hem cercat és que sigui una convocatòria fàcil i accessible per a la nostra població estudiant".

Poden ser beneficiaris d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els següents requisits:

a) Estar empadronat en el municipi de Porreres durant tot l'objecte de la subvenció.

b) Estar matriculat i assistir regularment a les classes (un 50% com a mínim) o presentar-se als exàmens d'un mínim del 50 per cent dels crèdits matriculats en el curs 2020/2021.

c) Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Porreres i no trobar-se sotmès a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu els pares o tutors legals dels escolars.

d) No tenir ingressos econòmics derivats d'activitats mercantils o laborals superiors a 3.000 € anuals.

e) No ser beneficiari de cap altre subvenció pel mateix concepte.

Evolució de les Beques de Transport Escolar:

15/16: 27 beneficiaris 3.000 euros

16/17: 42 beneficiaris 13.000 euros

17/18: 44 beneficiaris 13.000 euros

18/19: 56 beneficiaris 13.000 euros

19/20: 46 beneficiaris 13.000 euros