L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears treu a subhasta 15 parcel·les del polígon industrial de la Creu de Porreres

27-Setembre-2021
Data límit: vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la subhasta en el BOIB

El Consell de Direcció de l'Institut d'Innovació empresarial de les Illes Balears (en endavant, IDI), en la sessió que va tenir lloc el dia 8 de
setembre de 2021, adoptà l'acord d'alienar mitjançant subhasta pública quinze parcel·les del polígon industrial de la Creu de Porreres.