Serveis socials

-Us pot interessar

Telèfon: 971 64 72 21 (centraleta) / 672 29 92 66 (directe)

Treballadora Social: Júlia Viedma.

Correu electrònic: jviedma@porreres.cat

Mediadora Sociocultural. Margalida Perelló Llompart.

Correu electrònic: mediacio@porreres.cat

Educadora Social. Cati Burguera.

Correu electrònic: catiburguera@porreres.cat

Auxiliar Administrativa. Alicia Melià Blanco.

Correu electrònic: amelia@porreres.cat

Serveis i recursos:

1. Serveis d’Informació, d’orientació i d’assessorament.

Responen a la necessitat de la ciutadania d’accedir als recursos socials i d’exercitar els seus drets en un marc d’igualtat d’oportunitats.

-Informació sobre els serveis i recursos propis dels Serveis Socials.

-Informació sobre altres serveis: sistema educatiu, sistema sanitari, pensions i prestacions de la Seguretat Social, prestacions del SOIB, estrangeria, orientació laboral, etc.

2. Serveis de suport a la Unitat de Convivència:

Constitueixen tot un conjunt d’actuacions dirigides als ciutadans que, per una problemàtica familiar o d’incapacitat, no les poden cobrir amb recursos propis.

-Servei d’atenció a domicili.

-Servei de menjar a domicili.

-Atenció a la dependència.

-Tallers de memòria.

-Tallers formatius per familiars cuidadors.

-Teleassistència persones grans, discapacitats i dependents.

-Teleassistència a les víctimes de gènere.

3. Serveis de prevenció, promoció i inserció social:

Respon a la necessitat d’adaptació personal en el medi social. L’objectiu és facilitar l’adaptació de la persona i de la família a l’entorn social i comunitari on viuen, i reduir els efectes dels processos d’exclusió social.

Serveis d’atenció Infantil i Juvenil:

 • Taller d’Intervenció Socioeducativa (Infantil i Juvenil).
 • Tallers per a Pares i Mares.
 • Mesures judicials en benefici de la comunitat.
 • Programa d’Absentisme Escolar
 • Derivació i seguiment de menors.

Serveis d’atenció a la dona:

 • Taller socioeducatiu per a dones immigrants.
 • Informació jurídica per a dones.

Treball amb suport.

Serveis orientats cap a processos d’acompanyament a l’ocupació.

Tallers de Formació.

Pla municipal de drogues.

4. Drets i deures de la ciutadania.

Totes les persones tenen el dret a:

 • Rebre informació sobre les prestacions, els recursos disponibles, els requisits, les formes d’accés... al sistema dels serveis socials en condicions d’igualtat.
 • Ser tractat amb respecte i consideració pel personal de Departament.
 • Mantenir la confidencialitat de les informacions facilitades.
 • Disposar d’un pla individual d’atenció personal i/o familiar.
 • Presentar queixes i suggeriments de millora, pels mitjans establerts.

Totes les persones beneficiaries tenen el deure de:

 • Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, familiars, econòmiques i la documentació requerida.
 • Complir els acord relacionats i comprometre’s a participar activament en el procés.
 • Comunicar els canvis que es produeixen en la seva situació
 • Respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors.
 • Assumir la taxa econòmica que suposa el servei sol·licitat

A què ens comprometem?

 • A atendre l’usuari mitjançant personal qualificat i a garantir-ne la confidencialitat del contacte.
 • A atendre amb cita prèvia, de dilluns a divendres, en el termini màxim d’una setmana.
 • A tramitar les sol·licituds, un cop obtinguda la documentació requerida, en un màxim de cinc dies.
 • A avaluar de manera permanent la satisfacció dels usuaris.
 • A fer les entrevistes d’accés als serveis, als recursos, etc. en el domicili, si les persones sol·licitants presenten problemes de mobilitat.
 • A desenvolupar compromisos específics de qualitat en cada servei.
 • El Pla Municipal és el resultat d’un procés que ha tingut com a objectiu identificar el futur que desitja desenvolupar la nostra corporació i definir els mitjans reals per assolir-lo.