Patronat de l'Escola de Música

Composició:

Presidència: Sra. Gaspar Mora Mulet, titular, Sra. Francisca Mora Veny, suplent.

Vocalies

  • Representant EL PI: Sr. Joan Rigo Vivancos, titular, i Sra. Margalida Palerm Melià, suplent.
  • Representant PP: Sr. Mateu Suñer Servera, titular, i Sra. Francisca Palerm Gornals, suplent.
  • Representant MES: Sr. Antoni Sastre Bauçà, titular, i Sra. Rosa Barceló Noguera, suplent.
  • Representant PSOE: Sr. Francisco Pérez Noguera, titular, i Sr. Miguel Àngel Veny Mestre, suplent.

Les atribucions:

Gestió i promoció de l’Escola de Música.