Òrgans col·legiats

D’acord amb l’article 38.c) del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals és competència del Ple el nomenament dels representants de la Corporació davant els òrgans col·legiats. Per tot això, es proposa l'adopció del següent acord:

PRIMER. Nomenar els següents representants davant els òrgans col·legiats que requereixen representació de l'Ajuntament.

Consell Escolar Municipal

Titular: Sra. Maria Angès Sampol Sabater
Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol


Consell Escolar Escola Nova

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater
Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol
 

Consell Escolar Verge de Monti-Sion

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater
Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol


Consell Escolar Sa Sitra

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater
Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol
 

Consell Escolar IES

Titular: Sra. Maria Agnès Sampol Sabater
Suplent: Sra. Maria Antònia Melià Sampol
 

Mancomunitat del Pla de Mallorca

Titular: Sra. Francisca Mora Veny
Suplent: Sr. Jaume Martorell Mesquida


Consorci Infraestructures Illes Balears

Titular: Sr. Jaume Martorell Mesquida


Federació Entitats Locals de les Illes Balears

Titular: Sra. Francisca Mora Veny
Suplent: Sr. Toni Sastre Vanrell


Assemblea de batles i batlesses del Consell de Mallorca

Titular: Sra. Francisca Mora Veny
Titular: Sr. Toni Sastre Vanrell


Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació al desenvolupament

Titular: Sra. Maria Antònia Melià
Suplent: Sra. Francisca Mora Veny


Comissió de Memòria Històrica

Presidència: Miquel Àngel Veny Mestre
Vocal: Toni Rigo Sastre, titular; Francisca Mora Veny, suplent
Vocal: Sr. Joan Obrador Gornals, titular i Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent
Vocal: Sra. Marta Escoda Trobat, titular i Sra. Maria Rosa Juan Moll, suplent
Membre representant de les famílies: Margalida Serra Melià


Comissió de Porreres Ràdio

Presidència: Sra. Maria Tomàs Burguera
Representant EL PI: Sr. Toni Sastre Vanrell, titular; Antònia Rosselló Tomàs, suplent
Representant PP: Sr. Toni Mesquida Martorell, titular; Sra. Andrea Núñez Pérez, suplent
Representant MES: Sra. Maria Vaquer Viedma, titular; Sra. Magdalena Barceló Oliver, suplent


Junta Local de Protecció Civil

Presidència: Sr. Joan Obrador Gornals
Representant EL PI: Gaspar Mora Mulet, titular; Francisca Bennàssar Gelabert, suplent
Representant PP: Rafel Mesquida Beltrán, titular i Maria Ramos Gómez, suplent
Representant MES: Sr. Antoni Manuel Gorrias i Duran, titular i Sra. Maria de Magdala Servera Móra, suplent


Pla Igualtat

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny
Representant EL PI: Laura Nicolau Viedma, titular i Miquela Bordoy Sitjar, suplent
Representant PP: Sra. Catalina Gornals Pedregosa, titular i Sra. Maria Blanco Sorell, suplent
Representant MES: Sra. Antònia M. Amengual Salleras i Sra. Aixa Leiva Julià, suplent


Comissió sectorial de circulació

Presidència : Sra. Francisca Mora Veny
Representant El PI: Tomeu Mora Mulet, titular i Sr. Miquel Aguiló Fuster, suplent
Representant PP: Sr. Joan Obrador Gornals, titular, Sr. Joan Mora Rosselló, suplent
Representant MES: Sr. Miquel Garcia Segura, titular i Sr. Fèlix Amengual Barceló, suplent
 

Comissió seguiment carrera professional

Presidència : Sra. Francisca Mora Veny
Representant El PI: Jaume Martorell Mesquida, titular i Sr. Joan Nicolau Salleras, suplent
Representant PP: Sra. Maria Blanco Sorell, titular, Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent
Representant MES: Sr. Sebastià Lliteres Lliteres, titular, Sra. Maria Sampol Ballester, suplent


Mesa general de negociació

Presidència: Sra. Francisca Mora Veny
Vocal: Sr. Jaume Martorell Mesquida, titular i Sra. Maria Agnès Sampol Sabater, suplent


Comissió negociadora de pacte i conveni d'empleats públics

Presidència : Sr. Jaume Martorell Mesquida
Vocal: Sr. Joan Obrador Gornals